Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

De NIBIG Geschillencommissie Zorgklacht en -geschil neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. We raden u aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via avg@nibig.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

De NIBIG Geschillencommissie Zorgklacht en -geschil kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de NIBIG Geschillencommissie Zorgklacht en -geschil en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan de NIBIG Geschillencommissie Zorgklacht en -geschil verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij de NIBIG Geschilleninstantie afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De NIBIG Geschillencommissie Zorgklacht en -geschil verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

  • U e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

De NIBIG Geschillencommissie Zorgklacht en -geschil verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij we hiervoor van u toestemming hebben gekregen.

Gebruik door derden

De NIBIG Geschilleninstantie verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd, en sluiten verwerkersovereenkomsten af met al onze verwerkers.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

De NIBIG Geschillencommissie Zorgklacht en -geschil gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Bewaartermijn

De NIBIG Geschillencommissie Zorgklacht en -geschil bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u niet langer bent aangesloten bij de NIBIG Geschilleninstantie worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Cookies

De NIBIG Geschilleninstantie gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via avg@nibig.nl. U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Ten slotte heeft u het recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat.

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact opnemen met ons of met onze functionaris voor de gegevensbescherming. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken door een e-mail te sturen naar avg@nibig.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met het NIBIG, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Haven West 9
Postcode en plaats: 77731 GS, Ommen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: KvK67187994
Emailadres: info@nibig.nl

Opgemaakt d.d. 26-10-2020